ship-sailing-on-sea-wallpaper_edited.jpg

Projekt Zostań Kapitanem Jachtowym 

skierowany jest do jachtowych sterników morskich PZŻ pragnących jak najlepiej przygotować się do funkcji Kapitana Jachtowego. 

Pragniemy stworzyć dla Was wyjątkową okazję, abyście mogli:

 • zdobyć brakującą Wam wiedzę do samodzielnego bezpiecznego prowadzenia jachtu 

 • przypomnieć wiedzę zdobytą i pomóc w jej praktycznym zastosowaniu na Waszych samodzielnych rejsach 

 • poznać obowiązki oficerów na jachtach żaglowych i potrafić skutecznie nimi zarządzać 

 • stanąć za sterami 20metrowych  jachtów  na morzach i oceanach.

 • poznać i doświadczyć pływów i conajmniej 2 portów pływowych (wymagania do patentu KJ) 

 • zaliczyć min. 100h żeglugi na jachcie powyżej 20(wymagania do patentu KJ)

 • nauczyć się jak właściwie przygotować swoją własną załogę i jacht do bezpiecznego rejsu.

Kim jest Kapitan Jachtowy PZŻ ?

To najwyższy z trzech wymaganych prawem patentów żeglarskich rekreacyjnych w Polsce.

Patent kapitana jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń. 

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa są to uprawnienia rekreacyjne

i nie dają nam uprawnień  do prowadzenia rejsów komercyjnych lub prowadzenia jachtów komercyjnych. 

 
Harbour

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

Na podstawie § 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej 

Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która:

 • posiada patent jachtowego sternika morskiego,

 • po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m,

 • oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m

 • oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

 • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu; dla usprawnienia i przyspieszenia procedury wydania patentu rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego Generatora wniosków,

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,

 • kopia patentu jachtowego sternika morskiego,

 • oryginały lub notarialnie uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań stażowych:

 • pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu,

 • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie,

 • jeżeli rejs był prowadzony na własnym jachcie – kopia dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności jachtu,

 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,

 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu kapitana jachtowego zgodnie z poniższą tabelą,

 • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

kompas.png
 
Rejsy morskie

Kapitan Jachtowy - kwalifikacje komercyjne

Ważną zmianę przyniosło Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania. 

W tym momencie pojawiają się Urzędy Morskie i Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna (CMKE) która organizuje i przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, jachtach komercyjnych oraz dokumentów stwierdzających uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego.

Rozporządzenie wprowadza w świat żeglarstwa kompletnie nowe kwalifikacje:

1. w dziale pokładowym: 

 • marynarza jachtowego 

 • jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek – poziom zarządzania – ograniczony;

 • jachtowego oficera wachtowego na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek – poziom operacyjny;

 • jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek – poziom zarządzania;

 • jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek

2. w dziale maszynowym:

 • motorzysty jachtowego – poziom pomocniczy;

 • oficera mechanika wachtowego na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW – poziom operacyjny;

 • starszego oficera mechanika na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek i mocy maszyn głównych do 1500 kW – poziom zarządzania;

 • starszego oficera mechanika na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głów- nych do 3000 kW – poziom zarządzania;

 • starszego oficera mechanika na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głów- nych do 9000 kW – poziom zarządzania. 

USTAWODAWCA POZOSTAWIŁ NAM JEDNAK FURTKĘ NA OKRES PRZEJŚCIOWY:

Osoby posiadające kwalifikacje turystyczne uzupełnione o świadectwa przeszkoleń STCW są uprawnione do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadanych kwalifikacji: w dziale pokładowym – na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek;

 
Rejs statkiem po wodzie

Kapitan Jachtowy - wymagania na dyplom

Zajmiemy się tylko pierwszym stopniem uprawnień kapitańskich i tak o dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek może ubiegać się osoba, która:

1)  ukończyła 20 lat;

2)  posiada patent kapitana motorowodnego lub kapitana jachtowego; (rekreacyjne PZŻ - dot. red.)

3)  udokumentuje odbycie praktyki morskiej w dziale pokładowym nie krótszej niż 6 miesięcy po uzyskaniu patentu,

4)  posiada aktualne świadectwa przeszkoleń

5)  posiada co najmniej świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu

6)  zdała egzamin na dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek.

Warto dodać, że przykładowo s/y Zawisza Czarny to szkuner o pojemności brutto (GT) 164.

Większość z tych wymagań nie stanowi większego problemu, ale spróbujmy rozłożyć na części pierwsze kilka punktów. 

Udokumentuje odbycie praktyki morskiej.

Jak udało się nam dowiedzieć, aktualnie obowiązująca interpretacja dopuszcza opinie z rejsu i karty rejsu PZŻ (choć w każdej chwili może się to zmienić, co bardzo skomplikuje naszą drogę do dyplomu). Warto wiedzieć, że Urzędy Morskie w przeciwieństwie do Komisji PZŻ mają prawo zweryfikować nasze opinie z armatorem lub kapitanem. Czym jest 6 miesięczna praktyka na morzu i jak to liczyć. W tym samym rozporządzeniu czytamy, że praktyka pływania liczona jest od zamustrowania do wymustrowania, gdzie co najmniej 4 godziny w ciągu 24 godzin są zaliczane jako 1 dzień. I w ten sposób nasze rubryki w formularzu dotyczące godzin pływania nie mają już większego znaczenia. 

Opinia z rejsu oraz karta rejsu powinny zawierać informacje pozwalające na identyfikację praktyki pływania niezbędnej do uzyskania, odnowienia lub wymiany dokumentu kwalifikacyjnego, w szczególności:

imię i nazwisko osoby odbywającej praktykę, nazwę jachtu morskiego, numer IMO tego jachtu, jeżeli został nadany, pojemność brutto (GT) i moc maszyn głównych jachtu morskiego, okres i rodzaj odbytej praktyki pływania, zajmowane stanowisko w trakcie odbywania praktyki, nazwę i adres armatora jachtu morskiego, podpis kapitana albo starszego mechanika, albo armatora jachtu morskiego.

Posiada aktualne świadectwa przeszkoleń.

W tym punkcie mowa oczywiście o zintegrowanym kursie bezpieczeństwa STCW (ang. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Kurs przeprowadzany na podstawie postanowień Konwencji STCW 78/95 z późniejszymi zmianami (poprawka z Manili 2010) zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1.  Obejmujący następujące 4 kursy podstawowe:

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)

 • przeciwpożarowy

 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Świadectwo STCW podlega odnowieniu co 5 lat. 

Posiada co najmniej świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu. 

LRC - międzynarodowy certyfikat uprawniający do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegającym przepisom konwencji SOLAS, na wszystkich obszarach mórz A1-A4.

Kapitan Jachtowy - egzaminy

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna (CMKE)  organizuje i przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, jachtach komercyjnych oraz dokumentów stwierdzających uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego i właśnie do CMKE składa się wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Szczegóły na stronie komisji. 

Opłata za egzamin teoretyczny  400PLN 

Opłata za egzamin praktyczny:

- na symulatorze - 600 PLN (za 1 godz. od osoby egzaminowanej).
- na innych obiektach - 300 PLN (za 1 godz. od osoby egzaminowanej).

W naszym rozporządzeniu możecie znaleźć tabelę z zakresem wiedzy wymaganej na egzaminie jak również czas egzaminu.  

Na egzaminach przeprowadzanych przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną mogą być wykorzystywane pytania z banku pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Bank pytań zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Bank pytań nie stanowi zbioru zamkniętego, zawarte w nim pytania podlegaja stałej aktualizacji.

 • Facebook
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram

© 2019-2020 By Zostań Kapitanem Jachtowym